دانلود تحقیق درباره اصول سرپرستي كارگاه

دانلود تحقیق درباره اصول سرپرستي كارگاه

دانلود تحقیق درباره اصول سرپرستي كارگاه

تعداد صفحات:30

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

 

 

 

مقدمه

همانگونه كه از نام درس برمي‌آيد، در مورد سرپرستي كارگاه صحبت مي‌نمايد. سوال كه پيش مي‌آيد، در وهله اول، اين است كه كارگاه كجاست؟

بر اساس شرايط عمومي پيمان كه متداول‌ترين سند كاري مي‌باشد، كارگاه محل يا محل‌هايي است كه عمليات موضوع در آن اجرا مي‌شود. به منظور اجراي پيمان با اجازه كارفرما از آن استفاده مي‌شود.

كارگاه‌ها يا كارخانه‌هاي توليدي خارج از محل‌ها و زمين‌هاي تحويلي كارفرما كه به منظور ساخت قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جزو كارگاه قرار نخواهد گرفت. توجه به اين موضوع ضروري است كه شرايط ضروري پيمان، سندي است حقوقي. بنابراين با خارج از مشمول نبودن كارگاه از محل‌هايي كه زمين كارگاه نمي‌باشد، قصد از رفع مسئوليت كارفرما دارد، وگرنه ساير زمين‌هاي تحويلي نيز از نظر فني كارگاه به حساب نمي‌آيد.

در تعريف فوق به عمليات موضوع نيز اشاره شده است.

منظور از عمليات، همان كار مي‌باشد كه مطابق شرايط عمومي پيمان، عبارت است از مجموعه‌اي شامل: خدمات يا اقدامات مورد نياز براي آغاز كردن و انجام و پايان عمليات موضوع پيمان و شامل كارهاي دائمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي‌شود. همچنين كارهايي موقتي كه به منظور اجرا و نگهداري موضوع پيمان قرار مي‌گيرد و اعمال مي‌شود.

در تعريف فوق توجه به اين نكته ضروري است كه نه تنها كارهاي اصلي مثل ساخت و ساز اصلي كه كارهاي مقدماتي يا كارهايي كه منجر به رسيدن به هدف اصلي كه ساخت موضوع پيمان مي‌باشد، نيز جزو عمليات كارگاهي به حساب مي‌آيند.