مایکوریزا  

مايکوريزا


فایل پاورپوینت با کیفیت عالیتعداد اسلاید 30شامل تصاویر و توضیحاتبا قابلیت ویرایش-------------------------مايکوريزاتاریخچه ریزوسفرکارکرد هم زیستیفواید مايکوريزا برای گیاهمايکوريزا و فسفر مايکوريزا و ازتمايکوريزا و اثرات تغذیه ای بر گیاهاکوسیستم های فاعلیت مايکوريزاانواع مايکوريزامايکوريزای بیرونی مايکوريزای درونیمايکوريزا وتامین مواد فتوسنتزیقش مايکوريزا در بهبود جذب آبگیاهان و مايکوريزاقارچ های همزیست شوندهمنابع&

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1